top of page

Vrijwilligerscontract

 

 

De ondergetekenden,

 

1. Leef Buiten te Heerde, hierbij vertegenwoordigd door Tatjana Klomp in de functie van Vennoot,

 

en

 

2.Naam volledig_________________________ te Plaatsnaam

geboren op _______________________  bank-/girorekening ____________________

hierna te noemen `de vrijwilliger',

 

komen als volgt overeen:

 

1. Aanvang en duur van de overeenkomst 

1.1 De vrijwilliger zal met ingang van datum en jaar ten behoeve van de organisatie werkzaamheden verrichten werkomschrijving ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

1.2 Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. ________________________________________

 

2. Taakomschrijving en werktijden 

2.1 De door de vrijwilliger te verrichten werkzaamheden zullen bestaan uit: 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________-

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

2.2 De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.

2.3 Voor het inwerken en de begeleiding van de vrijwilliger zal de heer Tatjana Klomp zorgdragen.

2.4 De vrijwilliger dient bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en in het algemeen te handelen zoals een goed vrijwilliger zich hoort te gedragen.

2.5 De vrijwilliger zal de overeengekomen werkzaamheden op de volgende dagen en tijdstippen verrichten:

 

dinsdag van 10.00 tot 17.00 inclusief pauze tijden

donderdag van 10.00 tot 17.00 inclusief pauze tijden

vrijdag van 10.00 tot 17.00 inclusief pauze tijden

De partijen kunnen de overeengekomen werktijden in onderling overleg wijzigen.

 

2.6 De vrijwilliger verklaart zich wel/niet bereid op andere dan de overeengekomen dagen werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld ter vervanging van verhinderde vrijwilligers.

Indien de vrijwilliger zich hiertoe bereid heeft verklaard, houdt de organisatie er rekening mee dat de vrijwilliger in ieder geval niet beschikbaar is op de volgende dagen:  

 

Zaterdagochtenden.

 

3. Verhindering 

3.1 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de organisatie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Direct zodra het vermoeden er is dat er een oponthoud is of een afspraak met evt. Arts o.i.d. bekend is. 

 

 

4. Onkostenvergoeding 

4.1 De vrijwilliger heeft geen aanspraak op beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden.

4.2 De vrijwilliger ontvangt uitsluitend voor werkelijk gemaakte kosten een vergoeding. Vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. De organisatie zal maandelijks de vergoeding overmaken op de bank-/girorekening van de vrijwilliger.

 

5. Ongevallenverzekering 

5.1. In de gemeente Heerde is een algemene collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn in de gemeente Heerde.  Brochure bij contract toegevoegd

 

6. Aansprakelijkheid voor schade 

6.1 De organisatie zal de schade vergoeden als een derde de vrijwilliger aansprakelijk stelt voor schade die hij in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden heeft veroorzaakt. Dit geldt alleen maar als er geen sprake is van grove schuld of opzet. De vrijwilliger moet de organisatie onmiddellijk na het ontstaan van de schade inlichten, de aansprakelijkheid voor de schade niet erkennen en de afhandeling van de schade aan de organisatie overlaten.

6.2 De organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, ter dekking van de in artikel 6.1 genoemde schade.

6.3 De organisatie zal de vrijwilliger niet aanspreken voor vergoeding van de schade die de vrijwilliger tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden aan de organisatie toebrengt, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de vrijwilliger.

6.4 De organisatie zal schade die de vrijwilliger door eigen toedoen lijdt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden vergoeden. Dit hoeft niet wanneer er sprake is van grove schuld of opzet van de vrijwilliger.

 

7. Veiligheidsregels 

7.1 De vrijwilliger zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze van toepassing zijn voor het personeel van de organisatie, in acht nemen.

 

8. Geheimhouding 

8.1 De vrijwilliger is tijdens de duur en na het einde van deze overeenkomst verplicht geheimhouding in acht te nemen, over alles wat hij over de organisatie en de cliënten van de organisatie te weten is gekomen. Het gaat hierbij om informatie waarvan de vrijwilliger het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

 

 

 

9. Zorg voor eigendommen van de organisatie 

9.1 De vrijwilliger moet de apparatuur, gereedschappen, werkkleding en alle overige eigendommen van de organisatie die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, met de vereiste zorgvuldigheid beheren.

9.2 Bij het einde van deze overeenkomst dient de vrijwilliger de eigendommen van de organisatie die nog in zijn bezit zijn, zo spoedig mogelijk terug te geven.

 

10. Statuten en/of huishoudelijk reglement 

10.1 De vrijwilliger verklaart zijn rechten op het gebied van begeleiding, inspraak, deelname aan overleg, cursussen en trainingen te kennen. Deze staan omschreven in de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de organisatie.

 

11. Aard van de overeenkomst 

11.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

11.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

11.3 De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

 

12. Einde van de overeenkomst 

12.1 De partijen kunnen in onderling overleg de overeenkomst beëindigen.

12.2 Zowel de vrijwilliger als de organisatie kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen, met een opzegtermijn van 2 weken.

12.3 De vrijwilliger hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen:

- wanneer hij door het aanvaarden van betaald werk niet in staat is aan de opzegtermijn te voldoen;

- wanneer hij uitkeringsgerechtigde is en de instantie die de uitkering verstrekt hem sommeert het vrijwilligerswerk met onmiddellijke ingang te beëindigen.

12.4 Op verzoek van de vrijwilliger zal de organisatie bij het einde van de overeenkomst een getuigschrift opstellen. In dit getuigschrift staat in ieder geval vermeld:

- de aard van de door de vrijwilliger verrichte werkzaamheden;

- de periode waarin de vrijwilliger voor de organisatie werkzaam is geweest;

- de wijze waarop de werkzaamheden door de vrijwilliger zijn uitgevoerd, tenzij de vrijwilliger dit niet wenst.

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Heerde op ___________________________

 

De vrijwilliger heeft een exemplaar van deze overeenkomst kosteloos ontvangen.

 

 

.........................................                            ..............................................

 

 

(Handtekening organisatie

vertegenwoordigd door

Tatjana Klomp)                               (Handtekening vrijwilliger)

bottom of page